Hinnasto

Toimeksianto- ja palkkioperusteet 1.1.2024

Soita ja kysy lisää

Toimeksianto

Asiakkaan ja asianajotoimiston välillä ei säännönmukaisesti tehdä erillistä  toimeksiantosopimusta, ellei asian laatu sitä edellytä. Toimeksiantosopimus syntyy asiakkaan antaessa tehtävän toimistolle. Toimeksianto- ja palkkioperusteiden kirjalliset ehdot ovat saatavilla toimistosta. 


Toimeksiannossa sovelletaan alla olevia ehtoja ja perusteita, ellei muuta erikseen sovita. Sellainen erillinen sopimus on tehtävä kirjallisesti. Toimisto noudattaa toimeksiantoa suorittaessaan Asianajajaliiton ohjeita koskien hyvää asianajotapaa. Ellei muuta ole sovittu, saa asianajotoimisto oman harkintansa mukaan jakaa yksittäiset toimenpiteet suoritettavaksi toimiston henkilökunnalle.

Yleiset palkkioperusteet

Yleiset palkkioperusteet määräytyvät Asianajajaliiton vahvistaman palkkio-ohjeen mukaisesti.

Veloitus

Palkkion peruste on tuntiveloitus. Se määräytyy tehtävän vaikeusasteen ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen perusteella. Korottavia tekijöitä ovat tehtävän vaatima erikoisosaaminen, joka on hankittu erityisellä koulutuksella tai kokemuksella, sekä suojeltavan etuuden erityisen korkea arvo.


Asioiden ajaminen korkeammissa oikeusasteissa ja erityistuomioistuimissa on aina korottava tekijä. Myös tehtävän vaatima tavallisesta poikkeava suoritusajankohta, kuten yö tai viikonloppu, on korottava tekijä. Perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon sovelletaan myös muita perusteita, jotka ovat riippuvaisia kuolinpesän laajuudesta.

Tuntiveloituksen määrä

Palkkio on yllä mainituista perusteista riippuen 275 - 350 € tunnilta (341,00 - 434,00 € sis.alv). Pienin veloitusyksikkö on 6 minuuttia eli 0,1 tuntia.

Kulut

Tehtävän hoitamiseen tarpeelliset kulut veloitetaan asiakkaalta sen suuruisena, kun toimisto on ne suorittanut. Tarvittaessa asiakas voi saada nähtäväkseen niitä koskevat kuitit.

Kuluihin kuuluu mm. oikeudenkäyntipöytäkirjojen lunastus- ja oikeudenkäyntimaksut, posti- ja lähettikulut sekä oikeustapaus- ja muiden rekistereiden käyttämisestä aiheutuvat kulut. Matkakuluista veloitetaan myös erikseen. Pidemmät matkat suoritetaan liikemiesluokassa. Pääkaupunkiseudulla tapahtuviin matkoihin käytetään taksia. Jos poikkeuksellisesti käytetään omaa autoa, veloitetaan 0,50 € (0,62 € sis. ALV) kilometriltä. Jos asian hoitaminen vaatii erityisen paljon kopioita, veloitetaan niistä 0,60 € (0,74 € sis. ALV) sivulta.

Lasku

Asiakkaalle lähetettävässä laskussa eritellään yksittäiset toimenpiteet ja veloitettava palkkio. Siinä eritellään myös tehtävän vaatimat kulut.

Maksuaika, viivästyskorko

Laskun maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä ja vuotuinen viivästyskorko on 13 %. Muistutusmaksu maksun viivästyksestä on 20 €.

Laskutuskausi

Toimisto laskuttaa asiakasta kuukausittain, neljännes- tai puolivuosittain tai  toimenpidekokonaisuuden päätyttyä, ellei muuta ole sovittu. Yli vuoden kestävissä toimeksiannoissa laskutetaan aina vähintään kerran vuodessa.

Oikeusturvavakuutukset

Suorittaessaan toimeksiantoa, johon liittyy asiakkaan oikeusturvavakuutus, toimisto ei ole sidottu asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisiin vakuutusehtoihin, eikä vakuutusyhtiön mahdollisesti päättämään enimmäispalkkioon, vaan toimeksiannon hoitaminen tapahtuu hyvän asianajotavan ja näiden toimeksiantoehtojen mukaisesti.

Muutokset

Toimistolla on oikeus vuosittain tehdä korotuksia tuntiveloitukseen ilman, että siitä etukäteen ilmoitetaan asiakkaalle. Korotus koskee silloin korotuspäätöksen jälkeisiä toimenpiteitä.