Prislista

Villkor för uppdrag och arvoden 1.1.2024

Ring för att fråga mera!

Uppdrag

Mellan klienten och advokatbyrån uppgörs i regel inte separat uppdragsavtal, ifall sakens natur inte kräver det. Uppdragsavtalet uppstår då klienten ger ett uppdrag åt byrån. Dessa skriftliga villkor för uppdrag och arvoden finns tillgängliga på byrån. På uppdraget tillämpas nedanstående villkor och grunder ifall annat ej avtalats. Sådant separat avtal skall uppgöras skriftligt.


Advokatbyrån tillämpar Advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed vid utförande av uppdrag. Ifall annat inte avtalats får advokatbyrån fördela utförandet av de enskilda åtgärderna till byråns personal enligt egen bedömning.

Allmänna grunder för arvode

De allmänna grunderna för arvode bestäms enligt de av Advokatförbundet fastställda anvisningarna.

Debitering

Grunden för arvode är timdebitering. Timdebiteringen bestäms utgående från uppdragets svårighetsgrad och art samt sakens ekonomiska intresse och betydelse för klienten. Ifall uppdraget förutsätter specialkunnande, som erhållits genom skolning eller erfarenhet, samt skyddande av intresse med särskilt högt värde är dessa faktorer som höjer arvode. 


Skötande av uppdrag inför högre rättsinstanser och specialdomstolar är alltid en höjande faktor. För uppdrag som utförs utom normal arbetstid eller på främmande språk kan ett högre arvode utgå. För bouppteckning och arvskifte tillämpas även andra grunder, vilka är beroende av dödsboets omfattning

Timdebiteringens belopp

Beroende av ovannämnda grunder är arvodet 275 - 350 € (341,00 – 434,00 € inkl.mva.) per timme. Minsta debiteringsenhet är 6 minuter eller 0,1 timme.

Kostnader

Nödvändiga kostnader för uppdragets utförande debiteras av klienten med det belopp som byrån betalat. Vid behov får klienten kvittensuppgifterna över kostnaderna.
Till kostnader hör bl.a. lösen för rättegångsprotokoll, rättegångsavgifter, post- och kuriravgifter samt kostnader för användning av rättsfalls- och andra dataregister. Resekostnader debiteras separat. Längre resor görs i business-class. Taxi används vid resor inom huvudstadsregionen. Vid bruk av egen bil debiteras 0,50 € (0,62 € inkl.mva.) per kilometer. Ifall uppdragets utförande kräver speciellt mycket kopiering, debiteras 0,60 € (0,74 € inkl.mva.) per sida.

Faktura

I faktura som sänds till klienten, specificeras de enskilda åtgärderna och arvodet som debiteras. De av uppdraget föranledda kostnaderna specificeras skilt.

Betalningstid, förseningsränta

Betalningstiden är 14 dagar från fakturans datering och förseningsräntan är 13 %. Påminnelseavgift för försenad betalning är 20 €.

Faktureringsperiod

Byrån fakturerar klienten månatligen, kvartals- eller halvårsvis eller efter att åtgärdshelhet slutförts om ej annat avtalats. Vid uppdrag som pågår över längre tid, faktureras alltid minst en gång per år.

Rättsskyddsförsäkringar

Vid utförande av uppdrag, som ansluter sig till klients rättsskyddsförsäkring, är byrån inte bunden av de försäkringsvillkor som gäller mellan klienten och försäkringsbolaget eller eventuellt maximibelopp som försäkringsbolaget bestämt, utan utförande av uppdraget och faktureringen sker med iakttagande av god advokatsed och dessa uppdragsvillkor.

Förändringar 

Byrån har rätt att årligen justera timdebiteringen utan att på förhand meddela klienten. Förhöjning av timdebiteringen gäller för åtgärder vidtagna efter förhöjningen.